tirsdag 31. mai 2011

Har noen erfaringer og tips i forhold til skolevandring?

Jeg har blitt interessert i skolevandring, walk your school…
Utg.pkt: foredrag av Pål Riis fra Ullern videregående skole noen år tilbake.
Jeg har lest hans bok ”Coaching i skolen” og ble også interessert i masteroppgaven til Anders Lehn: ”Skolevandring – en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor.”
Etter medarbeidersamtaler kommer det fram at kolleger ønsker å  bli settog å få respons.
Jeg har også tenkt på at hele lederteamet skoleres sammen på dette slik at det blir et kollektivt ansvar.
Med økende bruk av digitale verktøy, har jeg begynt litt med digital skolevandring som Anders Lehn kaller det. Jeg føler dette er vellykket, jeg får både innsyn og dokumentasjon på bla arbeidsplaner og underveisvurdering  og kan gi tilbakemelding og kan bli en reell   ” sparringpartner ” for mine medarbeidere?
Jeg tenker på å utarbeide skjema for avtale på observasjon og hvordan det skal følges opp med dialog/refleksjon.
Jeg ønsker  å knytte arbeidet opp mot bruk av LP. Systemanalysen inneholder observasjoner.
Jeg har drøftet det med teamlederne og resten av personalet og fått god respons .Jeg tenker først å få noen frivillige til å stille opp tidlig fra høsten.

mandag 25. april 2011

Senter for praksisrettet utdanningsforkning SEPU har evaluert LP3.Her er link til evalueringa.

Hei alle LP3-skoler!!

Som dere kanskje er kjent med, så blir alle LP-prosjektene evaluert av SePU (Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark) etter at prosjektperioden er over.
Om dere går inn på lenken nedenfor vil dere kunne finne evalueringsrapporten av LP3 med tittelen ”Vi ser ar det funker”.Denne kan lastes ned gratis. Alle skoler og kommunekoordinatorer vil få tilsendt et innbundet eksemplar av rapporten rett etter påskeJ!

Ønsker alle en riktig fin vårJ!

Med hilsen fra

Ann Margareth Aasen
Høgskolelektor
Senter for praksisrettet utdanningsforskning SEPU
Høgskolen i Hedmark
Tlf: 62517874
Mob:41648301
Følg oss på Facebook: www.facebook.com/hihm.sepu

mandag 18. april 2011

40 skoler i Trøndelag er LP skoler, 14 delte erfaringer i Selbu, 14.04.2011.

Jeg sitter igjen med disse suksesskriteriene:

- Rektor er  motivatør- pådriver- hjelper til å holde fokus-en som bruker uttrykkene i analysemodellen med hverdagslig understreking.
Disse ordene er bla opprettholdende faktorer, tiltak som du kan lykkes med, avmytifisere observasjoner, hvordan ser det ut når målene er nådd ( glansbilde med de første små tegn til måloppnåelse ) og å bruke metakommunikasjon ( hvordan snakker vi ....)

- I en lærende organisasjon reflekteres det for å finne ut hva som ligger bak- gå bak "tallene". Ikke bare harmoni,  men komplementær dialog

- Lag en minepelplan. Hva skal vi utvikle oss på? Ståstedsanalyse ?

På min skole har vi ikke drevet med mye observasjoner av oss selv.Er det noen som har gode grep her?

onsdag 13. april 2011

LP-samling for skoler i Selbu og Stjørdal- 14.04.2011

Jeg forbereder meg til samling for LP- skoler i vår region.
Evalueringen av LP3-prosjektet er gjort på bakgrunn av en kvalitativ og en kvantitativ studie: " det viser at det funker".
En rapport jeg leser sier at det er en sterk sammenheng mellom skolens innsats i LP og resultater.
De gode resultater innenfor skolekulturen kan ha sammenheng med en tydelig og positiv skoleledelse, lojalitet til analysemodellen og velfungerende nøkkelpersoner.
Jeg har disse utsagn i bakhode når jeg drar på samling. Jeg er spent på om vi drøfter det samme i morgen.

tirsdag 29. mars 2011

Læring og vurderingspraksis.

Tilpassa opplæring krever at lærer har  vurderingskompetanse. For å få til framovermelding må det skje en dialog mellom elev og lærer . Endring skjer bare dersom vurdering er en integrert del av opplæringa og måten en arbeider på i klasserommet.
Kunnskap om læringsteori er viktig for lærere, et felleseie for hele personalet.( kultur for læring? )           
Hver skole må utvikle og formulere fellese verdier som en basis. Elev må være AKTIV DELTAGER. Elev kan og bør være med og drøfte mål, kriterier og kjennetegn på god vurdering/måloppnåelse. Eleven må være i et FELLESSKAP. Læring fører med seg personlig og sosial transformasjon. Vurdering spiller en avgjørende rolle i identitetsdanning, og språket nyttes, det er viktig å gi elevene rom for å uttrykke seg. Før var det mer samsvar mellom læring og vurdering, behavioristisk teori og testsystem. (1900-tallet, industrialismen  og effektivitet ). Etterhvert kom nytt syn på læring, og vurderinga følger ikke med. Det har blitt mer viktig å kunne og FORSTÅ. Behaviorisme, vitenskaplig måling og sosial effektiv læreplantenking er understøtta av vurderingformene.
Forståing av læring som informasjonsprosessering: konstruktivistisk og sosial, kulturelt perspektiv på læring . Shepard sier at  dette vil utgjøre et sentralt og sterkt læringsparadige. Alle kan lære , alle trenger å møte et utfordrende faginnhold retta mot avansert tenking og problemløsing. Forståelsen er i sentrum. Stor elevdeltagelse, relevans og oppleve demokrati og det å lære i sosiale og kulturelle sammenhenger.                                                                                                             
Vygotsky sier at det må fokuseres på det som eleven kan gjøre i samarbeid med en som kan mer. Den lærende lærer i fellesskapet og gjør det gradvis til sitt eget. Vurdering rettes framover .
De ulike læringsyn gir konsekvenser for vurdering.
Er tester et mål for L-06/Kunnskapsløftet?
Målark→ren behaviorisme? Ønske: fra detaljlæring til det å forstå og meningsskaping.Kan eleven løse problemet? Har eleven gode læringstrategier? Det er viktig med egenvurdering på  hva eleven er fornøyd med . Den enkelte konstruerer kunnskap ut fra det hun kan og har erfart i møte med ny informasjon, det kan gi mulighet for produksjon i stedet for reproduksjon.                                                  
Det er viktig med dialog ( gjennom ord ), symmetri, bygd på tillit og vilje til å høre på den andre, vilje til å endre standpunkt.
Dialogisk vurderingspraksis:her drøftes eks. resultat av kartlegging i dialog. Den skal være læringsfremmende. Klasseromsbasert vurdering: er undervegs og regelmessig som integrert del av opplæringa, faglig læring og brede danningsmål. Elevene blir involvert ved å ha innvirkning på utforminga.
En konklusjon vil for meg bli at det er viktig å skape dialogisk interaksjon.
Lærerens evne til kommunikasjon og ha ansvar for relasjonen til elevgruppen blir spesielt viktig.
Lærere som har jevnlige elevsamtaler med ”feed forward ” ( Hattie&Timperleys ) kan være et suksesskriterium.
                                  

fredag 11. mars 2011

Noen tanker om livslang læring.

Tom Tiller presenterer i boka Aksjonslæring - 7 regler for politikere, lærere og skoleledere. Han kaller det "folkeregler" som ville gitt en bra skole.

Regel 1: Det må aldri være flere elever i en klasse eller gruppe enn at lærerne kan se øynene på alle elevene.
Regel 2: Husk alltid på at dyplæring er viktigere enn opphoping av fakta og informasjon.
Regel 3: Lærerne må ikke undervise så mye at det går ut over elevenes nysgjerrighet, fantasi og læring.
Regel 4: Det må aldri være mer individuell  konkurranse mellom elever, lærere og ledere enn at man kan lytte til og lære av  hverandre.
Regel 5: En lærer må ta elevenes tanker på alvor og alltid passe på at elevene har lyst til å lære.
Regel 6: En skoleleder må ikke flytte mer papir enn at hun/han har tid til å vandre rundt i læringslandskapet.( "walking around" )
Regel 7: I skolen legges grunnlaget for livslang læring.

Her var det mange regler å kommentere, jeg velger å se på regel 7.
Læring og utdanning er ei investering for samfunnet og framtida.
Ingen barn bør forlate grunnskolen med mindre læringslyst enn da de kom fra barnehage til skole.En annen digresjon er å drøfte hva det er skolen ikke klarer her.

I boka Lifelong learning ( 1996, s 9 ) sier Norman Longworth at mennesker kan investere i livslang læring og ta kontroll over eget liv og skjebne og glede seg over å være menneske.
Her har skolen store utfordringer som gir konsekvenser for innhold, arbeidsmåter ,vurdering, roller og rammer. Dette kan det ikke bare prates om. Vi må lære elevene å lære og å ønske å lære.
Historien forteller oss om å fare ut og erfare og lære av dette.
Metaforen blir at tilbakekomsten og den reflekterende samtalen etter de store opplevelsene er sentrale i det å lære.
Dette kaller Tiller for erfaringslæring.
Erfare- er det å fare ut og komme tilbake med ny viten? Har jeg oppdaget sannheten hvis det samme virker neste gang jeg prøver? Hvem eier sannheten, og  hva er viktig? Når har jeg funnet de gode erfaringene? Er det magefølelse-teori eller forskningsbaserte vinder som bestemmer det?
Når jeg  "kommer hjem" er det grundig gjennomtenking . Lærer/skoleleder  må ta tak i utfordring med å bygge lærende kultur og pirre nysgjerrighet, utfordre rutiner og vaner, få elever/ kolleger til å være i det Irgens kaller flytsone.Er jeg i flytsonen er jeg motivert for påvirkning, å være i flytsonen er en god forutsetning for læring.
 Min oppgave som rektor er å være veileder for elever og kolleger , og oppgaven må møtes med ydmykhet.
Jeg må legge til rette for at mange gode valg kan gjøres. Jeg må etablere møteplasser og gode møter.
Buber forteller meg om de gode møter som gir betydning; møter som bygger en god relasjon, for elev, lærer og de andre voksne i skolen. Irgens understreker den betydning som samhandling har i en kollektivt orientert skole. Jeg bruker LP-modellen som hjelpemiddel til refleksjon.
Ønskesituasjonen for meg vil være at i skolen må vi alle gå i  læringstrappa,laveste nivå karakteriseres ved løst prat om erfaringer til at erfaringer ordnes, kobles, og for den kompetente/kyndige er det slik at erfaringer knyttes til teori.
Revans sier at det blir læring av at erfaringer refortolker gårdagens erfaringer i lys av dagens og morgendagens.

Vi er inne i FNs utdannings-tiår for bærekraftig utvikling.
Unesco har satt opp fire læringsområder:
  • Learning to know
  • Learning to do
  • Learning to live together
  • Learning to be.
Internasjonal forskning peker på viktigheten av- Den eksellente lærer......Men
Knut Grenstad ( i ei forelsening ) mener at skolen bør ha fokus på at de lærende bør settes i stand til å mestre og se/oppleve mening med livet og gjøres i stand til å ha en adferd som er forenelig med bærekraftig utvikling. 
Det sier seg vel selv at flere aktører må på banen !